By B-care

B-care Vetrandreiniger 5L

Normale prijs €59,00 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €59,00 EUR
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Normale prijs €59,00 EUR
Normale prijs Aanbiedingsprijs €59,00 EUR

Line clean voor het reinigen en ontkalken van de waterlijn. Reinigt het vuil aan de waterlijn, inox, gepolierd beton, tegels ... .

Kenmerken

  • Reinigt vuil en ontkalkt de waterlijn

Werking

Reiniging uit te voeren na een back-wash of gedeeltelijke lediging van het zwembad, zodat de vuilafzetting duidelijk zichtbaar is op ongeveer 5 cm boven het wateroppervlak. Gebruik een doek, borstel of spons naar keuze, afhankelijk van het te reinigen oppervlak en een teil of kleine emmer gevuld met water. Breng een kleine hoeveelheid LINE CLEAN aan op een spons en wrijf het product uit op de vervuilde oppervlakte. Laat ongeveer 3 minuten inwerken. Spoel na met het water uit de emmer (met een vochtige spons) en voorkom dat het vervuilde water in het zwembad terechtkomt. Voer de bewerking een tweede maal uit bij sterk bevuilde oppervlakken zoals de hoeken en de skimmer. De lverancier wijst alle aansprakelijkheid af bij verkeerd gebruik van het product.

Veiligheidscoorschriften

Gevaar - H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H290 kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P102 Buiten het bereik van kinderen houden; P210 verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken - Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P301 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken - huis met veel water en zeep wassen. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.&bsp; P501 D nhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / nationale voorschriften

Product

Informatie